En betingelse for at blive buejæger er, at man besidder det almindelige jagttegn. Herefter skal man have deltaget i et obligatorisk buekursus hos en af FADB`s (Danske Buejægere) lokalforeninger. Kurset varer en dag, og omfatter gennemgangen af både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.
 
Buejagtprøven afholdes af Naturstyrelsen i samarbejde med nogle af FADB`s lokalforeninger. Den teoretiske del af prøven består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, heraf skal 18 besvares korrekt. Den praktiske del består af afgivelse af 6 pile til rådyrskiver. Skiverne er med varieret afstand fra 10m til 25m, og man skal ramme mindst 5 pile indenfor hjerte/lungeregionen.
 
 
Nederstående 'sakset' fra Naturstyrelsens hjemmeside:
 
Buejagtprøven består af en teoretisk og en praktisk del.

Den teoretiske del af prøven består af 20 skriftlige buejagtrelevante spørgsmål. For at bestå må der maksimalt være to fejl. Bestås teoriprøven, giver den adgang til at gå op til den praktiske del af prøven.

Den praktiske del af prøven er en skydeprøve, hvor aspiranten skal træffe 5 af 6 vildtfigurer indenfor lunge/hjerteregionen. Figurene står på ukendt afstand ud til 25 m. Der ses også på sikkerheden under forløbet af den praktiske prøve.
Bestås prøven, giver den adgang til at drive buejagt i 5 år med den buetype, som prøven er bestået med. I den 5 års periode kan buejægeren, hvis man også ønsker at drive jagt med anden buetype, end den prøven er aflagt med f.eks. langbue, aflægge en praktisk prøve med denne buetype. Tilmelding sker på Mit jagttegn, og fristen for betaling og tilmelding er den samme som for nye aspiranter, se længere nede.

Der er en række vigtige krav, som skal overholdes for at få adgang til at gå til buejagtprøven.
Aspiranter til buejagtprøven kan kun indberettes til Naturstyrelsen af buejagtkursuslærere.
Indberetningen (forår) skal ske senest den 31. december, og indberetning (efterår) skal ske senest den 9. juni.  De indberettede aspiranter vil efterfølgende kunne betale og tilmelde sig buejagtprøven via jagtportalen.
For at tilmelde sig buejagtprøven og blive indkaldt til buejagtprøven, skal der indbetales et prøvegebyr på kr. 205,00.
Betalingsfristen for buejagtprøvegebyr er:
Forår senest den 15. februar
Efterår senest den 15. juli  (stadig med tilmeldingsfrist 8. juni)
 
Buejægere, som skal have fornyet buejagttegn efter udløb af 5-årsperioden, varsles fra Naturstyrelsen året inden buejagttegnet udløber.

Buejægeren kan selv tilmelde sig en bueprøve

Forår fra 15. januar til den 22. februar
Efterår fra  den 15. juni til den 22. juli.

Betaling og tilmelding foretages på Mit jagttegn.
Hvis man ikke selv tilmelder sig, bliver man automatisk tildelt en prøvedato.